Portal kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przemocy ze wględu na płeć

10 faktów na temat przemocy

Przemoc w rodzinie*

 

*Na podstawie:

Raport dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „WDRAŻANIE KOMPLEKSOWEJ I SKOORDYNOWANEJ POLITYKI - Ocena działań Polski w obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć”, Andrea Krizsan i Eniko Pap, kwiecień 2016 r.

Raport z badań Agencji Praw Podstawowych „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE” opracowanych w oparciu o rozmowy z 42 tys. kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

Ogólnopolskie badanie ankietowe zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w  ramach  projektu „Diagnoza  i  porównanie  skali  zjawiska  przemocy  w rodzinie  oraz  ocena efektywności  działań  podejmowanych  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie” (2014 r.)

Przemoc wobec kobiet*

 

*Na podstawie:

Raport dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „WDRAŻANIE KOMPLEKSOWEJ I SKOORDYNOWANEJ POLITYKI - Ocena działań Polski w obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć”, Andrea Krizsan i Eniko Pap, kwiecień 2016 r.

Raport z badań Agencji Praw Podstawowych „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE” opracowanych w oparciu o rozmowy z 42 tys. kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

Ogólnopolskie badanie ankietowe zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w  ramach  projektu  „Diagnoza  i  porównanie  skali  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  oraz  ocena efektywności  działań  podejmowanych  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie” (2014 r.)

Projekt Prodefiniowany pn. „Rodzina polska – wolna od przemocy” Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowany z Funduszy Norweskich.